ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสายฝน อาจอาสา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2564,15:44  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา
ชื่ออาจารย์ : นางสายฝน อาจอาสา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2564,15:44  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายศุภากร เจริญศิลป์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,16:51  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
ชื่ออาจารย์ : นายศุภากร เจริญศิลป์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,16:50  อ่าน 335 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสถิติในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้การ เรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงและผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางเยาว์ประภา สิงห์มหาไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,14:34  อ่าน 311 ครั้ง
รายละเอียด..