ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสาร โดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
ชื่ออาจารย์ : นางนิศากร เชิญนอก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2563,14:40  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนภูมิความหมาย ร่วมกับเกม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
ชื่ออาจารย์ : นางนิศากร เชิญนอก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2563,14:36  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายศุภากร เจริญศิลป์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,16:51  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
ชื่ออาจารย์ : นายศุภากร เจริญศิลป์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,16:50  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสถิติในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้การ เรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงและผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางเยาว์ประภา สิงห์มหาไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,14:34  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..