ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข (วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่)
เชิญชวนนักเรียน , คณะครูเข้าร่วมกิจกรรม
หอประชุม โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ครูพัทธ์นันท์ ตันโห
25 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 การแข่งขันทักษะวิชาการ
รายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม18 ชลบุรี เขต2 และ สพป.ชลบุรี เขต 2 มีทั้งหมด 9 กิจกรรม 
๑. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓
๒. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖
๓. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓
๔. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-ม.๖
๕. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖
๖. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม. ๔-ม.๖
๗. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
๘. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.๑-ป.๖
๙. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้   ป.๔-ป.๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
จังหวัดนครปฐม ครูสิริณัฏฐ์กุล จิรางค์กูร
21 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประเภทสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด (นักเรียน ม.2)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม
สถานที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครูพัสกร พิทักษ์อมรพันธ์
19 พ.ย. 61 ถึง 21 พ.ย. 61 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประเภทสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด (นักเรียน ป.5)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม
สถานที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครูอุไรวรรณศ์ อัจรียเกียรติ