ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นางจิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ

นายสัญญา สุวรรณชัยรบ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเสาวลักษณ์ ชูกาว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายภูริวัฒน์ แสนสระดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวรุจิรา สมนาค
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสุวรวิทย์ ทองบ่อ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ว่าที่ ร.ต.ภูวิศ ขาวอุบล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายมนตรี ระยับศรี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุรีพร วิทางจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสิริณัฎฐ์กุล จิรางค์กูร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายกำพล ฤทธิ์กลาง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายธนานัด ประทุม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางเยาว์ประภา สิงห์มหาไชย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเมทินี เมฆทันต์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางนิศากร เชิญนอก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายวุฒินันท์ เชาวฤทธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรุ่งฤดี ปัสสาสิงห์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจริญญา หวังประสบกลาง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3