พนักงานจ้างทั่วไป

นายพัสกร พิทักษ์อมรพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้าพนักงานจ้างทั่วไป

นางจำเนียร ธรรมา
พนักงานทำความสะอาด

นายชัย บุญตาม
พนักงานทำความสะอาด

นายวิทยา แสงทอง
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอรพิน แหนงวงศ์
พนักงานทำความสะอาด

นางวิลัย พลนรา
แม่บ้าน

นางสาวบังอร ศรีวิโรจน์
แม่บ้าน

นางสาวธนพร เห้าอิ่ม
แม่บ้าน

นางสาวดวงหทัย หนูแก้ว
แม่บ้าน

นางสาวทัศนี ไชยศรีจันทร์
ภารโรง

นายบุญรอด หาชิต
ภารโรง

นางสาวอัมพร รุ่งเรือง
คนครัว

นายไพรวัลย์ แดงสวย
คนสวน

นายเอกสิทธิ์ เหลืองอ่อน
พนักงานขับรถยนต์

นายทวีศักดิ์ กองสี
พนักงานขับรถยนต์

นายชยุต มะภู่ทอง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายธวัช ทูลมณี
พนักงานรักษาความปลอดภัย