ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา

นางพรทิมา ยิ่งยง

หัวหน้าระดับชั้นก่อนประถมศึกษา

นางพรทิมา ยิ่งยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นายปฎิกาญจน์ โสภา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนันทภัค กลิ่นสุด
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางนุชสรา ท้าวนอก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นายศุภากร เจริญศิลป์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางปรณํฐ ภัสรานันท์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3