ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังแรก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพระ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2527 - 2527
งบประมาณ : 920,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 / อาคารระดับ ป.1-ป.3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2553 - 2553
งบประมาณ : 1,320,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 / อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2558 - 2559
งบประมาณ : 7,070,224 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 / อาคารห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2549 - 2550
งบประมาณ : 6,660,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5 / อาคารระดับช้ัน ม.4-ม.6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี พ.ศ. 2551 - 2552
งบประมาณ : 8,307,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 6 / อาคารระดับช้ัน ม.1-ม.3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2556 - 2556
งบประมาณ : 12,985,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 7 / อาคารระดับช้ัน ป.4-ป.6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2559 - 2560
งบประมาณ : 10,377,246 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ่อาคารอเนกประสงค์/อาคารหอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2552 - 2552
งบประมาณ : 2,777,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรือนพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ / โดม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2559 - 2559
งบประมาณ : 5,095,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโฮมสเตย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548 -2549
งบประมาณ : 2,998,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรือนนอน / หอพักนักกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี 2552 - 2552
งบประมาณ : 863,039 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาเรือนไทย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552 - 2552
งบประมาณ : 1,354,346 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนเรียนรู้ อันร่มรื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..