กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสัญญา สุวรรณชัยรบ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฉัตรณรงค์ ศรีเกิด
ครูผู้ช่วย

นายปิยะณัฐ ชะบา
ผู้ช่วยครูผู้สอน

ว่าที่ ร.ต.ภูวิศ ขาวอุบล
ผู้ช่วยครูผู้สอน