กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเยาว์ประภา สิงห์มหาไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิวนาถ วัฒนอุษา
ครู คศ.3

นางสายฝน อาจอาสา
ครู คศ.3

นางสาวสุกานดา จันทะเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษราภรณ์ ตองติดรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพรรษา โพธิ์สุวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวรุ่งฤดี ปัสสาสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวรัตนาภรณ์ แคล้วคลาด
ผู้ช่วยครูผู้สอน