กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเยาว์ประภา สิงห์มหาไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิวนาถ วัฒนอุษา
ครู คศ.3

นางสายฝน อาจอาสา
ครู คศ.3

นางสาวพรพรรษา โพธิ์สุวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวรุ่งฤดี ปัสสาสิงห์
ครูจ้างสอน