กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมนตรี ระยับศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกันยารัตน์ ยืนยาว
ครู คศ.2

นางอุไรวรรณศ์ อัจฉรียเกียรติ
ครู คศ.2

นายวุฒินันท์ เชาวฤทธิ์
ครู คศ.2

นายธนานัด ประทุม
ครู คศ.1

นางสาวเขมจิรา สนอุทา
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ จันทะสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวเมทินี เมฆทันต์
ครูผู้ช่วย