กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกันยารัตน์ ยืนยาว
ครู คศ.3

นางอุไรวรรณศ์ อัจฉรียเกียรติ
ครู คศ.3

นายวุฒินันท์ เชาวฤทธิ์
ครู คศ.3

นายธนานัด ประทุม
ครู คศ.2

นางสาวเขมจิรา สนอุทา
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ จันทะสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวเมทินี เมฆทันต์
ครูผู้ช่วย