กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกันยารัตน์ ยืนยาว
ครู คศ.2

นางอุไรวรรณศ์ อัจฉรียเกียรติ
ครู คศ.2

นายวุฒินันท์ เชาวฤทธิ์
ครู คศ.2

นายธนานัด ประทุม
ครู คศ.1

นางสาวเขมจิรา สนอุทา
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ จันทะสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวเมทินี เมฆทันต์
ครูผู้ช่วย