กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกันยารัตน์ ยืนยาว
ครู คศ.3

นางอุไรวรรณศ์ ปรีดาธนศักดิ์กุล
ครู คศ.3

นายวุฒินันท์ เชาวฤทธิ์
ครู คศ.3

นายธนานัด ประทุม
ครู คศ.2

นางสาวเขมจิรา สนอุทา
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ จันทะสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวเมทินี เมฆทันต์
ครู คศ.1