กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจินตนา พัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวมณทิชา โพธิ์สุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวดวงมาลา คำวงศ์
ครู คศ.2

นายนรภัทร บุญพา
ครู คศ.3

นางจริยา พนมรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นายวินิจ โกรธประโคน
ครูจ้างสอน