กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจินตนา พัฒนา
ครู คศ.3

นางสาวมณทิชา โพธิ์สุวรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวดวงมาลา คำวงศ์
ครู คศ.3

นายนรภัทร บุญพา
ครู คศ.3

นายเสวต แสนแก้ว
ครู คศ.1

นายอาติยะ ชากิจดี
ครูผู้ช่วย

นางจริยา พนมรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นายวินิจ โกรธประโคน
ผู้ช่วยครูผู้สอน