กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอนงค์วรรณ คุริรัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายณฐณน วัฒนอุษา
ครู คศ.3

นางสาวปภาณิน สินโน
ครู คศ.2

นายพัสกร พิทักษ์อมรพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวสิริณัฎฐ์กุล จิรางค์กูร
ครู คศ.1

นายอดิศร นวลวัง
ครู คศ.1

นายภูมิพัฒน์ โพธิ์สร้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีพร วิทางจีน
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวธัญญาลักษณ์ โกมาร
ผู้ช่วยครูผู้สอน