กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอนงค์วรรณ คุริรัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณฐณน วัฒนอุษา
ครู คศ.3

นางสาวปภาณิน สินโน
ครู คศ.1

นายพัสกร พิทักษ์อมรพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสิริณัฎฐ์กุล จิรางค์กูร
ครู คศ.1

นางสาวสุรีพร วิทางจีน
ผู้ช่วยครูผู้สอน