ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขัตติยา พันธุ์ทรัพย์สาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มิถุนายน 2534 - 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพรรณ ติละกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน