กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัทธนันท์ ตันโห
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิศากร เชิญนอก
ครู คศ.3

นายถวัลย์ เย็นเกษม
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวประนอม สิงจานุสง
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวเสาวลักษณ์ ชูกาว
ครูจ้างสอน

Miss Beth Rose Mumbi Kabiru
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

นายภูริวัฒน์ แสนสระดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทร์จิรา อะโรคา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจริญญา หวังประสบกลาง
ครูผู้ช่วย