กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัทธนันท์ ตันโห
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิศากร เชิญนอก
ครู คศ.3

นายภูริวัฒน์ แสนสระดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทร์จิรา อะโรคา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจริญญา หวังประสบกลาง
ครูผู้ช่วย

นายถวัลย์ เย็นเกษม
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวประนอม สิงจานุสง
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวเสาวลักษณ์ ชูกาว
ผู้ช่วยครูผู้สอน

Miss Beth Rose Mumbi Kabiru
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

นางสาวอริสา พรหมเปี่ยม
ผู้ช่วยครูผู้สอน