กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธมนวรรณ์ บุญโต
ผู้ช่วยครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสำเนียง แดงประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวนันท์นภัส เสงี่ยมสิน
ครู คศ.3

นายกิตติพงศ์ พิบูลย์
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวรุจิรา สมนาค
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวพรสุดา ชูพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวไพฑูรย์ การะทอน
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นายสุวรวิทย์ ทองบ่อ
ผู้ช่วยครูผู้สอน