กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสำเนียง แดงประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวนันท์นภัส เสงี่ยมสิน
ครู คศ.3

นายกิตติพงศ์ พิบูลย์
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวไพฑูรย์ การะทอน
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นายสุวรวิทย์ ทองบ่อ
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นายณรงค์ กุลโชติ
ครูผู้ช่วย

นายพงษ์นรินทร์ ทัดโต
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนงค์นาฏ สุดลาวดี
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวละออพรรณ โสรถาวร
ผู้ช่วยครูผู้สอน