กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสำเนียง แดงประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวนันท์นภัส เสงี่ยมสิน
ครู คศ.3

นายกิตติพงศ์ พิบูลย์
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวรุจิรา สมนาค
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวไพฑูรย์ การะทอน
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นายสุวรวิทย์ ทองบ่อ
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นายณรงค์ กุลโชติ
ครูผู้ช่วย

นายพงษ์นรินทร์ ทัดโต
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนงค์นาฏ สุดลาวดี
ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวศิริยาภรณ์ หารบุรุษ
ผู้ช่วยครูผู้สอน