ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวนันท์นภัส เสงี่ยมสิน

หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนันท์นภัส เสงี่ยมสิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายฉัตรณรงค์ ศรีเกิด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางดวงมาลา คำวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายเสวต แสนแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวมณทิชา โพธิ์สุวรรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกันยารัตน์ ยืนยาว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปภาณิน สินโน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวไพฑูรย์ การะทอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจริยา พนมรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายนรภัทร บุญพา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2