ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสายฝน อาจอาสา

หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางอนงค์วรรณ คุริรัง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวประนอม สิงจานุสง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเขมจิรา สนอุทา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางธัญพร จันทร์ประโคน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจินตนา พัฒนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายปิยะณัฐ ชะบา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสายฝน อาจอาสา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายนฤพล เขียนรูปครุฑ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจุฑามาศ จันทะสิงห์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายวินิจ โกรธประโคน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายพัสกร พิทักษ์อมรพันธ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพรพรรษา โพธิ์สุวรรณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัทธนันท์ ตันโห
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางรัชนี อมรินทร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2