พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

พันธกิจ

พันธกิจโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ( MISSION )
1.  จัดการศึกษาภาคบังคับให้ได้มาตรฐาน
2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา  เห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.  พัฒนาจิตใจและสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม
5.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการแก่ชุมชนได้อย่างหลากหลายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 
1.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร จากการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันทุกระดับ
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม สามารถนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต  มีทักษะชีวิตรู้เท่าทันโลก  เพื่อการพึ่งพาตนเอง  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
3  จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความต้องการและศักยภาพของท้องถิ่น
4. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการแก่นักเรียน ครู ชุมชนอย่างทั่วถึงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จากการสนับสนุนของสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“กิจกรรมกีฬาเด่น”
 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“สืบสานศิลป์”